विकास निर्माणमा स्थानीय चनाखो हुनुपर्छ : मन्त्री सुवेदी

0
96
d]o/ sk elnan k|ltof]lutf pb3f6g sfo{qmd ;'b"/klZrd k|b]zsf ;fdflhs ljsf;dGqL s[i0f/fh ;'j]bL s~rgk'/sf] eLdbQgu/df z'qmaf/ cfof]lht k|b]z:t/Lo d]o/ sk k'?if elnan k|ltof]lutfsf] pb3f6g sfo{qmddf dGtJo JoQm ub}{ . t:jL/M z]/axfb'/ l;+x, /f;;, s~rgk'/

डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले गाउँका विकास निर्माणमा स्थानीय चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जोरायल गाउँपालिकाद्वारा आयोजित ‘दोस्रो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता’को आइतबार उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले गाउँमा हुने विकास निर्माणदेखि अन्य काममा खबरदारी गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा भइरहेका विकास निर्माणका काममा नागरिकको खबरदारी नभए प्रभावकारी हुँदैन, नागरिकले सचेत हुनु जरुरी छ ।”प्रतियोगितामा गाउँपालिका भित्रका ११ विद्यालयको सहभागिता रहेको छ । रासस